Posiadamy 7 ogłoszeń w naszym serwisie.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU GIEŁDAMYŚLIWSKA.PL
DATA PUBLIKACJI 21.09.2018r.

 

 1. Definicje

 
 Ilekroć w niniejszym dokumencie użyto poniższych terminów, oznaczają one odpowiednio:

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą GieldaMysliwska.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej gieldamysliwska.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Użytkownik lub Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie w ramach serwisu GieldaMysliwska.pl;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, nabycia oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Przedmiot ogłoszenia — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;


Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi w ramach rejestracji przestrzeń w Serwisie, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu oraz zarządzać swoimi ogłoszeniami.

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu oraz na dedykowanej podstronie serwisu pod adresem: https://gieldamysliwska.pl/strona/cennik.
 
 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu polegających na umożliwieniu publikacji ogłoszeń w serwisie WWW.GieldaMysliwska.pl.
Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności oferowanych przez Serwis, jest korzystanie z urządzeń z dostępnym i aktywnym połączeniem internetowym oraz korzystanie z przeglądarki internetowej.
Operator nie stanowi strony w procesie sprzedaży, darowizny, zamiany, ani żadnej innej formy przenoszenia praw do przedmiotu ogłoszenia pomiędzy Użytkownikami serwisu. Operator nie  prowadzi również w ramach Serwisu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w szczególności nie jest pośrednikiem w tym obrocie w ujęciu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 
 1. Warunki ogólne regulaminu
 
 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Ogłoszenia publikowane są przez Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treść.
 3. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść publikowanych materiałów oraz oświadcza, iż ma pełne prawo do dysponowania oraz zbywania przedmiotu ogłoszenia.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Przedmiotu Ogłoszenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 6. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 7. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich użytkowników Internetu w pełnej treści wraz z danymi kontaktowymi przekazanymi przez Ogłoszeniodawcę.
 9. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w odzwierciedleniu stanu faktycznego przedmiotu ogłoszenia, precyzyjnego opisu co zawiera przedmiot ogłoszenia oraz oczekiwanej ceny, a także właściwego określenia kategorii Ogłoszenia, rodzaju Ogłoszenia oraz  rzetelnego wypełnienia wymaganych pól dodatkowych dla danej kategorii.
 10. Użytkownik posiadający konto w serwisie GiełdaMyśliwska.pl do publikacji ogłoszenia w ramach swojego konta, musi być zalogowany w momencie tworzenia ogłoszenia.
 11. Użytkownicy, którzy w ramach serwisu publikują ogłoszenie, którego przedmiotem są materiały wybuchowe, broń, amunicja lub wyroby bądź technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, muszą spełniać warunki legalnego uczestnictwa w obrocie takimi przedmiotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także pozostałymi przepisami prawa regulującymi ten obrót.
 12. Podczas korzystania ze strony internetowej WWW.GIELDAMYSLIWSKA.pl mogą być instalowane pliki cookies dla celów identyfikacji Użytkowników oraz umożliwienia korzystania w pełni z Serwisu oraz dla celów statystycznych. Pliki te zawierają informacje tekstowo-numeryczne, konfiguracyjne, zapisujące dane potrzebne w szczególności do korzystania z Konta. Pliki cookies są w większości przypadków akceptowane automatycznie przez większość przeglądarek internetowych. Użytkownicy oraz inne osoba odwiedzające stronę Serwisu mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do tych plików, usunąć je lub wyłączyć ich przesyłanie wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. W sytuacji wyłączenia przesyłania plików cookies lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących tych plików korzystanie z usług Serwisu może być ograniczone.
 13. Usługi Serwisu mogą być wykorzystywane jedynie do przekazywania treści, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:
        1. nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych,
        2. nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują bezwyznaniowości,
        3. nie propagują ideologii nazizmu, komunizmu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,
        4.  nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
        5. nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,
        6. nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,
        7. nie zawierają informacji naruszających prywatność osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych,
        8. nie dotyczą przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,
        9. nie prowadzą do nielegalnego obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami bądź technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 14. Szczegółowa lista przedmiotów zabronionych do publikacjo w ramach serwisu zawarta jest w załączniku nr 2 do Regulaminu
 15. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celu złamania lub obejścia prawa, reguł uczciwego obrotu oraz postanowień Regulaminu. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu usług lub próbach takiego użycia przez innych Użytkowników, Użykownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, oraz jednoznacznie wskazać przedmiot takiego procederu.
 16. Do publikacjo ogłoszenia wymagana jest akceptacja Regulaminu
 17. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część oraz na stronie: https://gieldamysliwska.pl/strona/polityka-prywatnosci
 1. Zawarcie umowy i publikacja ogłoszeń
 1. Użytkownik przed utworzeniem Konta lub zamieszczeniem pierwszego Ogłoszenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 6. Operator może odmówić Użytkownikowi zawarcia Umowy, bez podania przyczyny ale w szczególności w przypadku:
 • Przekazania przez Użytkownika nieprawidłowych danych celem utworzenia Konta lub zamieszczenia pierwszego Ogłoszenia,
 • Przekazania danych nie związanych z osobą Użytkownika lub nie dotyczących zadeklarowanego przedmiotu ogłoszenia,
 • Nieprawidłowego opisu przedmiotu ogłoszenia lub określenia kategorii
 • Przekazania danych przez Ogłoszeniodawcę celem utworzenia Konta lub zamieszczenia pierwszego Ogłoszenia identycznych z danymi, które zostały już Operatorowi przekazane,
 • Niespełnienia przez Użytkownika, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie.
 1. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@gieldamysliwska.pl.
 2. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres  nie krótszy niż 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@gieldamysliwska.pl.
 3. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 5. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3  do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Operator nie stanowi strony w umowach zawieranych pomiędzy użytkownikami serwisu, nie występuje również w roli pośrednika w obrocie przedmiotami takiej umowy ani pełnomocnikiem którejkolwiek ze stron umowy.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie ani należyte wykonanie jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami serwisu WWW.GIEŁDAMYSLIWSKA.PL.
 3. Ogłoszenia zamieszczanie w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, są formą zaproszenia do zapoznania się z przedmiotem ogłoszenia, za treść którego w całości odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.
 4. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Przedmiotami Ogłoszenia, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 5 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 8. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 9. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 10.  Operator nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
   4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   5. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub  nieprawidłowych informacji, w szczególności nieprawidłowego numeru telefonu komórkowego lub konta poczty elektronicznej.
 12. Użytkownicy zobowiązani są do nie przekazywania danych, które mogłyby powodować naliczanie u dzwoniącego podwyższonych opłat za połączenie telefoniczne. 
 
 1.  REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@gieldamysliwska.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres korespondencyjny Operatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta,
  3. adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia,
  4. okres emisji,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeśli reklamacja nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 niniejszego Punktu Regulaminu, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji wezwie zgłaszającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w określonym zakresie lub do ponownego zgłoszenia reklamacji.
 5. Termin rozpoznania reklamacji przez Operatora wynosi 14 dni od  daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się czasu dokonywania czynności, na które Operator nie ma wpływu, w szczególności czasu dostarczania wyjaśnień przez zgłaszającego reklamację.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacjo, operator informuje Użytkownika otrzyma drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 1. PŁATNOŚCI
 
 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
  2. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
 2. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.  Regulamin dostępny jest w Serwisie WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy może być złożone Operatorowi za pośrednictwem Konta lub za pośrednictwem konta poczty elektronicznej na adres pomoc@gieldamysliwska.pl.
 7. Operator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z ważnych przyczyn z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się:
  1. zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Operatora,
  2. zwiększenie kosztów obsługi Serwisu WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL, obejmujących koszty prowadzenia hostingu, w tym koszty konserwacji lub wymiany niezbędnych urządzeń, zatrudnienia niezbędnego personelu, korzystania z energii elektrycznej,
  3. podjęcie przez Operatora decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług  w ramach serwisu WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL,
  4. korzystanie przez Ogłoszeniodawcę z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
  5. niekorzystanie przez Ogłoszeniodawcę z Konta przez okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli Ogłoszeniodawca został powiadomiony przez Operatora za pośrednictwem Konta lub konta poczty elektronicznej o zamiarze wypowiedzenia Umowy z tego tytułu przed wypowiedzeniem Umowy.
 8. Z ważnych przyczyn Operator Serwisu może w każdym momencie rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych narzędzi, jak i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL.

Polecane